Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A Morea International által szervezett utazások általános feltételei (Utazási Szerződés)

 1. A Morea International által szervezett utazásokra a Ptk. 415-416 §-ának, az utazást közvetítő szerződésekről szóló 281/2008. (XI.28.) sz. Kormányrendelet és jelen szerződés rendelkezései az irányadók.

 2. Az utazási szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelő (utas) az utazást megrendelte, az Utazási Szerződést aláírta, az előleget befizette, valamint a jelentkezést a Morea International elfogadta, és nyilvántartásba vette.

 3. A kiutazáshoz szükséges útlevél és esetleges vízum beszerzéséről az utas gondoskodik. Ahhoz a túrához, amely többször lépi át egy ország határát, többszöri belépésre jogosító vízum szükséges. A nem kielégítő úti okmány, vagy a vízumkiadás megtagadása miatt elszenvedett kárért a Morea International semminemű felelősséget nem vállal.

 4. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díj összegét a közzétett kiadványok tartalmazzák. Az esetleges változtatás jogát a Morea International fenntartja, erről írásos értesítést küld partnerirodái, illetve utasai részére.

 5. A részvételi díj - eltérő kikötés hiányában - az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a szervezési költséget, továbbá az ÁFA összegét foglalja magában. A vízum, a biztosítások, a repülőtéri illeték és az egyéb adók díja a részvételi díjban nem szerepel.

 6. Megrendeléskor a teljes részvételi díj 40 %-a fizetendő előlegként. A részvételi díj fennmaradó összegét legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal kell kiegyenlíteni. A hátralék kifizetése tárgyában a Morea International külön értesítést nem küld. Amennyiben a megrendelő (utas) a befizetést nem teljesíti a Morea International a megrendelés lemondottnak tekinti. Amennyiben a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, a részvételi díj teljes összegét a megrendeléskor kell befizetni.

 7. A közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának változása miatt, továbbá egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték valamint a külföldi szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő változások miatt a Morea International az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. 10%-ot meghaladó díjemelés esetén az utas az utazási szerződéstől elállhat, s részére a befizetett összeget a Morea International visszatéríti.

 8. Lemondási feltételek:

  1. A Morea International legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől, ha az utazást szerződéskötéskor előre nem látható külső körülmény veszélyezteti, illetve a jelentkezők létszáma az utazáshoz szükséges minimális létszámot nem éri el. Ilyen esetekben a teljes vételár visszajár.

  2. Az utasnak jogában áll az utazást lemondani. Amennyiben az utas a 7. pontban történt szabályozáson kívül lemondja az utazását, akkor a részvételi díj összegének alapján a következő költségtérítés fizetendő az utas által függetlenül attól, hogy addig mennyit fizetett be:

   • a megrendeléstől az utazást megelőző 61. napig térítésmentes
   • az utazást megelőző 60 és 31 nap közötti lemondás esetén 40%
   • indulás előtt 30 – 8 napon belüli lemondás esetén 80%
   • indulás előtti 7 napon belüli vagy le nem mondás estén 100%

   Ha az utas lemondását nem közli, illetve nem mond le, vagy az utazást megelőző 3 napon belül mond le a részvételi díj 100%-át köteles a Morea Internationalnek megtéríteni.

  3. Egyes utazásoknál és szolgáltatási típusnál a befizetés, költségtérítés aránya, illetve a lemondási határidők a 281/2008 (XI. 28.) Kormányrendelet 11.§ (3) bekezdése alapján a fentiektől eltérhetnek. (pl. Carnival Cruises, Cruise America, egyedi kérésre rendelt utazások)

  4. Lemondás időpontja alatt azt az időpontot kell érteni, amikor a lemondás ténye írásban a Morea International tudomására jut.

 9. A Morea International fenntartja a jogot az azonos kategórián belüli szállodaváltoztatásra.

  MOREA INTERNATIONAL UTAZÁSI IRODA adatai:

  Székhely: 1056 Budapest, Irányi u.10.
  Telefon: 429-2000 Fax: 429-2006
  Adószám: 11980580-2-41
  MKEH regisztráció: R-02007/2000

 10. A Morea International az előre meghirdetett szervezett útjaihoz csoportkísérőt nem minden esetben küld az utasokkal. Az idegenvezető ilyenkor a cél ország első szolgáltatási pontján várja a vendégeket. A megrendelésre készített utazásoknál a Morea International csak kérésre küld magyar kísérőt a csoporttal.

 11. A Morea International az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködő útján teljesíti. A repülőtársaságok által okozott kárért felelősséget nem vállal. A Morea International a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríti, de mentesül e kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle általában elvárható. Ha a Morea International az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani. Nem köteles a díjat azonban leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásból, vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe. Ha Morea International az utazás megkezdését követően a szerződésben vállalt szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni.

 12. Egyéb események:

  • Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

  • Az utas poggyászának kezelése és őrzése az utas feladata, kivéve ha azt továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a Morea International, vagy közreműködője átvette.

  • Repülőutakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy a repülőtársaságok utazási feltételei a jelen utazási feltételek részeivé válnak, hogy előre nem közölt közbeeső leszállásra, a repülőgép, vagy a repülőtársaság cseréjére sor kerülhet, hogy az úti poggyász súlya charter gépen 15 kg lehet, 20 kg súlyt csak a menetrendszerinti gépeken lehetséges szállítania, a túlsúlyért az utasnak a repülőtársaságok tarifája szerint különdíjat kell fizetnie. 13. Az utazási szerződés hibás teljesítése miatti kifogásokat az utas a helyszínen az utaskísérővel (helyszíni szolgáltatóval) haladéktalanul, a program befejezését követő 15 napon belül pedig a Morea International felé írásban köteles közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. A kifogásokat tartalmazó értesítéshez mellékelni kell a kifogásra okot adó eseményről a helyszínen az utaskísérő vagy szolgáltató által felvett jegyzőkönyvet. A helyszínen írásban nem jelzett kifogást utólag – a hazaérkezést követően történő bejelentését a Morea International nem tudja elfogadni.

 13. Ha az utazás teljesítése – az utassal történő szerződéskötéskor előre nem látható - vis maior (elháríthatatlan körülmény, árvíz, földrengés, időjárás, politikai konfliktus, közveszély, járvány, katasztrófa, terrortámadás, háború, belső zavargások stb.) miatt veszélybe kerül, akadályba ütközik, vagy a már megkezdett utazás megszakad, a Morea International minden tőle telhető intézkedést megtesz az utas kárának enyhítése érdekében, de a Ptk. 399. szakasz első bekezdése értelmében ezek olyan ellehetetlenülési okoknak minősülnek, amelyért egyik felet sem terheli felelősség, mivel azok saját akaratuktól függetlenül merültek fel

  A szolgáltatóknak már kifizetett részvételi díjat a Morea International akkor sem tudja visszatéríteni az utasnak, ha a Külügyminisztérium nem ajánlja az illető országba történő utazást.

 14. A Morea International fenntartja azt a jogot, hogy a programfüzeteiben illetve egyéb módon közzétett utazási programjaiban – az utas értesítése mellett – indokolt esetben változtasson.

 15. A Morea International által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

  A Morea International vagyoni biztosítékát az QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelep kezeli.

 16. Az utas nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben, vagy adóalanyként, de saját nevében és javára (azaz utasként) veszi igénybe